ثبت ناممی‌برم نام تو و از تو نشان می‌جویم
در ره عشق تو تا، نام و نشان است مرا
«سلمان ساوجی»